Püha Roosipärg

"Kõik sugupõlved kiidavad mind õndsaks" (Lk 1, 48).

Roosipärg on väga traditsiooniline ja sügav palveviis, mis on mõtisklemine Jeesuse ja Maarja elu 20 erineva sündmuste üle, mida nimetatakse "saladusteks". Need on jaotud neljaks osaks - rõõmurikkad, valgusrikkad, valurikkad ja aurikkad saladused. Iga osa koosneb 5st saladusest. Tavaliselt palvetatakse korraga üks osa. Sel juhul mõtiskletakse esmaspäeval ja laupäeval - rõõmurikaste saladuste, neljapäeval - valgusrikaste saladuste, teisipäeval ja reedel - valurikaste ning kolmapäeval ja pühapäeval - aurikaste saladuste üle.

Kuidas palvetada Roosipärjaga?

Roosipärg, see on kahe palve ühendus: hääle- ja mõttepalve ühendus, mis loetakse palvehelmeste abil. Püha Roosipärja mõttepalve on 20 Jeesuse Kristuse elu ja surma ning Tema ja Õnnistatud Neitsi Maarja ülistamise müsteeriumite mõtisklemine. Need müsteeriumid ehk saladused jagatakse:

Rõõmurikas roosipärg

Ingli kuulutus Neitsi Maarjale
Neitsi Maarja külaskäik Eliisabeti juurde
Jeesuse sündimine
Jeesuse esitlemine templis
Jeesuse leidmine templist

Valgusrikas roosipärg

Jeesuse ristimine Jordanis
Jeesus ilmutab end Kaanas
Jeesus kuulutab Jumalariiki
Jeesus muudetakse apostlite nähes
Jeesuse seab sisse Armulaua

Valurikad roosipärg

Jeesuse kannatused Getsemani aias
Jeesuse piitsutamine
Jeesuse kroonimine kibuvitsakrooniga
Jeesus kannab risti
Jeesus sureb ristil

Aurikas roosipärg

Jeesuse ülestõusmine
Jeesuse taevasseminek
Püha Vaimu saatmine
Neitsi Maarja taevassevõtmine.
Neitsi Maarja kroonimine taeva ja maa kuningannaks

Roosipärja palvetamise kord

Algusosa

Ristil:

Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.


Mina usun Jumalasse, kõigeväelisse Isasse, taeva ja maa Loojasse. Ja Jeesusesse Kristusesse, Tema ainsasse Pojasse, meie Issandasse, kes on saadud Pühast Vaimust, ilmale toodud Neitsist Maarjast, kannatanud Pontius Pilatuse ajal, risti löödud, surnud ja maetud, alla läinud surmavalda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, läinud taevasse, istub Jumala, kõigeväelise Isa paremal käel; sealt Tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun Pühasse Vaimusse, püha katoliikliku Kirikut, pühade osadust, pattude andeksandmist, ihu ülestõusmist ja igavest elu. Aamen.

Esimesel helmel:

Meie Isa, kes Sa oled taevas. Pühitsetud olgu Sinu nimi. Sinu riik tulgu. Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal.
Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev. Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast.

Kolmel järgneval helmel:

Ole tervitatud Maarja, täis armu, Issand on Sinuga. Õnnistatud oled Sa naiste seast ja õnnistatud on Sinu ihu vili, Jeesus!
Püha Maarja, Jumalaema palu meie patuste eest, nüüd ja meie surmatunnil. Aamen.

Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.
Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb, igavesest ajast igavesti. Aamen.

Iga müsteeriumi (dekaadi) puhul:

Meie Isa (suurel helmel)
Ole tervitatud Maarja.. (kümnel järgneval helmel)
Au olgu Isale ... (järgmisel suurel helmel)

Mu Jeesus, andesta meile meie patud, päästa meid põrgutulest ja võta taevasse kõik hinged, eriti aga need, kes Sinu armu kõige enam vajavad. Aamen.

Roosipärja lõpetuseks võib lisada Jumalaema antithon:

Ole tervitatud, Kuninganna, Halastuse Ema, meie elu, meie rõõm ja meie lootus, ole tervitatud. Sind palume meie, pagendatud Eeva lapsed; Sinu poole hüüame, nuttes, siin pisarate orus. Pööra nüüd Sina, meie Eestkostja oma halastavad silmad meie poole, ning Jeesust, oma ihu õnnistatud vilja, meie pärast maist vangipõlve näita. O püha, o vaga, o helde Neitsi Maarja.

Isa ja Poja + ja Püha Vaimu nimel. Aamen.