hommik keskhommik keskpäev pärastlõuna õhtu päevalõpp

15. JUULI
p. Bonaventura, piiskop ja Kiriku doktor
HOMMIKUPALVUS

SISSEJUHATUS
Jumal, tõtta mind päästma.
  Issand, rutta mulle appi.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen. Halleluuja.

Hümn
Jeesus, kes päästjaks kõigile
ja krooniks ülematele,
eestkostjaid võta kuulda Sa
sel päeval ja meid õnnista.
Nad Sinu nimel kaotasid
ja kirkusesse sündisid.
Neid igal aastal uuesti
kõik ülistagu alati.
Kes ajalikest rõõmudest
on leidnud jõudu loobuda,
saab taeva õndsust kogeda
ja seal kord ingleid kohata.
Sel aastapäeval üleval,
neid püüdkem ikka järgida,
kes palvetavad meie eest,
et pääseksime pattudest.
Oo, Kristus, vaga Kuningas,
Su Isa au on ilmumas,
et Vaim kes nüüd meid lohutab
jääks igavesti meiega. Aamen.

Psalm 84
Igatsus Jumala koja järele

Meil pole siin jäädavat linna, vaid me taotleme tulevast. (Hb 13.14)

Ant. Õndsad on need, kes elavad Sinu kojas, nad võivad Sind kiita alati.
Kui armsad on Su kojad, *
  Taevavägede Issand!
Issanda õue *
  igatseb ja ihkab mu meel –
ihu ja hing tõstavad rõõmuga häält *
  elava Jumala poole!
Varblanegi leiab kodu, *
  pääsuke pesa, kuhu panna pojad –
Sinu altari ligi, Taevavägede Issand, *
  mu kuningas ja Jumal!
Õndsad on, kes Sinu kojas elavad, *
  Sind aina kiidavad!
Õndsad on inimesed, kelle tugevus on Sinus, *
  kes pühale teekonnale mõtlevad –
põlenud kurustki läbi minnes † teevad nad sellest allikate oru, *
  kevadine vihm viib sinna õnnistust.
Nad rändavad linnast linna *
  jumalate Jumal näitab end Siionis.
Issand, Taevavägede Jumal, *
  kuule mu palvet,
kuulata, Jaakobi Jumal – Issand, me kilp, vaata, *
  märka oma salvitud mehe palet!
Kui palju parem on üksainus päev Sinu õuel *
  kui tuhat mujal –
seista Jumala koja künnisel *
  kui õelate telkides.
Issand on meile päike ja kilp, *
  annab armu ja au –
ei keela head neile, *
  kes täiuslikkuses käivad.
Õnnis on inimene, kes Sinu peale loodab, *
  Taevavägede Issand!
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Õndsad on need, kes elavad Sinu kojas, nad võivad Sind kiita alati.

KiituslaulJs 2, 2-5

Issanda koja mägi tõuseb kõrgemale küngastest

Kõik paganad tulevad ning kummardavad sinu ette. (Ilm 15:4)

Ant. Tulge, mingem üles Issanda mäele.
Aga viimseil päevil sünnib, *
  et Issanda koja mägi seisab kindlana, kui mägede tipp
ja tõuseb kõrgemale küngastest *
  ning kõik paganad voolavad ta juurde!
Ja paljud rahvad lähevad ning ütlevad: †
  „Tulge, mingem üles Issanda mäele, *
  Jaakobi Jumala kotta,
et ta meile õpetaks oma teid *
  ja, et võiksime käia tema radu:
sest Siionist väljub käsuõpetus *
  ja Jeruusalemmast Issanda sõna!”
Ja tema mõistab kohut paganate vahel *
  ning juhatab paljusid rahvaid:
siis nad taovad oma mõõgad sahkadeks *
  ja piigid sirpideks;
rahvas ei tõsta mõõka rahva vastu *
  ja nad ei õpi enam sõdima!
Jaakobi sugu, tulge, *
  käigem Issanda valguses!
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Tulge, mingem üles Issanda mäele.

Psalm 96
Rahvaste kuninga ja kohtuniku au

Nad laulsid uut laulu trooni eest ja Talle ees. (vrd Ilm 14:3)

Ant. Laulge Issandale, kõik maailm, õnnistage Tema nime.
Laulge Issandale uus laul *
  laula Issandale kogu Maa!
Laulge Issandale, kiitke Tema Nime, *
  kuulutage päevast päeva Tema võitu –
kuulutage kõigis keeltes Tema au, *
  kõigi rahvaste seas Tema imetööd!
Jah, Issand on suur, kõrgesti kiita, *
  kardetavam kõigist jumalaist.
Jah, muude rahvaste jumalaid polegi, *
  ent Issand on teinud taevad.
Au ja hiilgus on Tema palge ees, *
  vägevus ja ilu Tema pühamus –
andke Issandale, rahvahõimud, *
  andke Issandale au ja väge!
Andke Issandale Tema Nime au, *
  tooge ande, tulge Tema õue,
heitke Issanda püha hiilguse ette *
  värise Tema ees, ilmamaa!
Öelge rahvaste seas: Issand on kuningas! †
  Nagu maailm jääb kindlaks, ei kõigu, *
  nõnda mõistab Tema rahvastele õigust.
Rõõmustagu taevas, ilutsegu maa, *
  kohisegu meri ja tema küllus,
tantsigu nurmed ja nende toredus, *
  kaikugu rõõmu metsad ja puud
Issanda palge ees – Tema tuleb, *
  mõistab ilmamaale õigust.
Tema juhib ilmamaad õigusega, *
  rahvaid kindla meelega.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Laulge Issandale, kõik maailm, õnnistage Tema nime.

Pühakirja lugemineTrk 7:13-14
Ausalt õppisin, kadeduseta annan edasi, selle rikkust ma ei salga. Sest see on inimestele ammendamatuks varanduseks, ja need, kes selle saavad, sõlmivad sõpruse Jumalaga andide soovitusel, mida õpetus annab.

Responsorium
Rahvad jutustavad. * Pühade tarkusest.
– Rahvad jutustavad. * Pühade tarkusest.
Kogudus kuulutab nende kuulsust.
– Pühade tarkusest.
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.
– Rahvad jutustavad. * Pühade tarkusest.

KiituslaulBenedictus

Sakariase kiituslaul Lk 1:68-79

Ant. Mõistlikud paistavad nagu taevalaotuse hiilgus, ja need, kes saadavad paljusid õiguse teele, otsekui tähed ikka ja igavesti.
Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal, *
  et Ta on tulnud oma rahva ligi ja toonud talle lunastuse
ja on meile äratanud päästesarve *
  oma sulase Taaveti soost,
nagu Ta on rääkinud ajastute algusest *
  oma pühade prohvetite suu läbi –
päästmist meie vaenlastest *
  ja kõigi nende käest, kes meid vihkavad,
et halastust anda meie vanematele *
  ja pidada meeles oma püha lepingut,
vannet, mille Ta on vandunud *
  meie isale Aabrahamile.
Nõnda Ta laseb meid, vaenlaste käest päästetuid, *
  kartmatult teenida Teda
vagaduses ja õigluses Tema ees *
  kõik meie elupäevad.
Ja sina, lapsuke, sind hüütakse Kõigekõrgema prohvetiks, *
  sest sa lähed Issanda eel Temale teed valmistama,
et anda Tema rahvale pääste tunnetus *
  nende pattude andeksandmises
meie Jumala südamliku halastuse läbi, *
  millega meile tuleb Päikesetõus kõrgustest.
See paistab nende peale, kes elavad pimeduses ja surmavarjus, *
  see suunab meie jalgu rahuteele.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Mõistlikud paistavad nagu taevalaotuse hiilgus, ja need, kes saadavad paljusid õiguse teele, otsekui tähed ikka ja igavesti.

Palved ja eestpalved
Kristus on Hea Karjane, kes andis iseenda elu oma lammaste eest. Kiitkem ja tänagem teda ning palugem:
Toida oma rahvast, Issand.
Kristus, kes Sa pühades karjastes meile oma halastavat armastust oled näidanud,
  saagu Sinu halastus meile alati nende läbi osaks.
Toida oma rahvast, Issand.
Oma vikaarides jätkad Sa hingekarjase ametit,
  ära loobu meid meie juhtide kaudu suunamast.
Toida oma rahvast, Issand.
Oma rahva pühade juhtide läbi tegutsesid sa meie ihu ja hingede arstina,
  jätka meis oma elu ja pühaduse ametit.
Toida oma rahvast, Issand.
Sa õpetasid oma karja pühakute mõistlikkuse ja armastuse läbi,
  kingi meile jätkuv kasv pühaduses meie preestrite juhatuse all.
Toida oma rahvast, Issand.

Meie Isa, kes Sa oled taevas.
Pühitsetud olgu Sinu nimi. Sinu riik tulgu.
Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal.
Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev.
Ja anna meile andeks meie võlad,
nagu meiegi andeks anname oma võlglastele.
Ja ära saada meid kiusatusse,
vaid päästa meid ära kurjast.

Kõigeväeline Isa, lase meil, kes me tähistame püha Bonaventura pidupäeva, saada alati kasu tema väljapaistvast tarkusest ja järgida tema armastuse eeskuju. Meie Issanda Jeesuse Kristuse, Sinu Poja läbi, kes Sinuga elab ja valitseb Püha Vaimu ühtsuses, Jumal, igavesest ajast igavesti. Aamen.

Issand õnnistagu meid, hoidku meid kõigest kurjast ja juhatagu meid igavesse ellu.
  Aamen.