2. oktoober

AASTARINGI 27. PÜHAPÄEV

Esimene lugemine

Lugemine prohvet Habakuki raamatust: Ha 1:2-3; 2:2-4

Kui kaua, Issand, pean ma appi hüüdma, ilma et Sa kuuleks? Või hüüdma Sulle: „Appi! Vägivald!” ilma et Sa aitaks? Miks Sa lased mind näha nurjatust aga ise jääd Sa õnnetust pealt vaatama? Ainult hävitus ja vägivald on mu ees, tülid ja riiud tõusevad! Siis Issand vastas mulle ja ütles: „Kirjuta üles, mis sa näed, kirjuta selgesti lauakeste peale, et seda võiks kergesti lugeda. Sest alles määratud ajal juhtub see, mis sa näed, aga lõpuks see tuleb, ei peta; kui see viibib, siis oota seda, sest see tuleb kindlasti, ei jää tulemata. Vaata: kes õigust ei tee, see kaob ära, aga õige jääb elama – oma ustavuse pärast.”

See on Jumala sõna.

Psalm Ps 95:1-2, 6-7, 8-9

R: Täna, kui te kuulete Tema häält, ärge tehke kõvaks oma südant.

Tulge, hõisakem Issandale,
hüüdkem rõõmuga oma päästja kalju poole!
Astugem Tema palge ette tänu tegema,
hõisakem Temale kiitust lauludega!

R: Täna, kui te kuulete Tema häält, ärge tehke kõvaks oma südant.

Tulge, kummardagem ja heitkem põlvili,
heitkem maha Issanda, meie Looja palge ette!
Sest Tema on meie Jumal ja meie Tema karjamaa rahvas,
Tema lambad, keda hoiab Tema käsi.

R: Täna, kui te kuulete Tema häält, ärge tehke kõvaks oma südant.

Täna, kui te kuulete Tema häält,
ärge tehke kõvaks oma südant nagu Meribas,
nagu kõrbes Massa päevil: seal teie isad kiusasid mind
ja panid mind proovile, ehkki nad olid näinud mu tegusid.

R: Täna, kui te kuulete Tema häält, ärge tehke kõvaks oma südant.

Teine lugemine

Lugemine apostel Pauluse teisest kirjast Timoteosele: 2Tm 1:6-8, 13-14

Mu poeg! Ma tuletan sulle meelde: õhuta taas lõkkele Jumala arm, mis on sinusse saanud minu käte pealepanemise läbi. Jumal ei ole meile ju andnud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistlikkuse vaimu. Ära siis häbene tunnistamast meie Issandat ja ka mind, kes ma olen vang Tema pärast, vaid kannata koos minuga kurja – kannata evangeeliumi pärast, Jumala väe abiga. Pea kinni selgest õpetusest, mida sa minu käest kuulsid; võta see endale eeskujuks ning jää usu ja armastuse juurde, mis meile on antud Kristuses Jeesuses! Hoia seda kallist vara, mis on sinu hoolde usaldatud, Püha Vaimu abiga, kes meie sees elab!

See on Jumala sõna.

Halleluuja vt . 1 Pt 1:25

Halleluuja: Issanda Sõna jääb püsima igavesti,
Rõõmusõnum, mis teile on kuulutatud! Halleluuja.

Evangeelium

Lugemine püha Luuka evangeeliumist: Lk 17:5-10

Apostlid ütlesid Issandale: „Kinnita meie usku!” Aga Issand ütles: „Kui teil oleks usku sinepiivakese võrra, siis te võiksite öelda sellele mooruspuule: „Juuri end üles ja istuta ennast merre! ” ja ta kuulaks teie sõna. – Aga kui teil oleks ori, kes tuleb väljalt kündmast või karja hoidmast, kes teie seast ütleks talle: „Tule kähku siia ja istu lauda?” Eks ta pigem ütle talle: „Valmista mulle õhtusöök, pane vöö vööle ja teeni mind, kuni ma olen söönud ja joonud; pärast söö ja joo sina!” Kas isand tänab orja, et see tegi, mida tal kästi? – Nõnda ka teie: kui te olete teinud kõik, mida teile on kästud, siis öelge: „Me oleme vaid orjad – me tegime ainult seda, mis me pidime tegema.”

See on Issanda sõna.

3. oktoober

Aastaringi 27. esmaspäev

Esimene lugemine

Lugemine apostel Pauluse kirjast galaatlastele: Gl 1:6-12

Vennad. Ma imestan, et teie nii ruttu pöördute ära temast, kes teid Kristuse armu kaudu on kutsunud, mingi teistsuguse evangeeliumi poole. Mingit teist evangeeliumi ei ole, on vaid mõningaid, kes teid segadusse ajavad ja tahavad Kristuse evangeeliumi pahupidi pöörata. Aga kui ka meie ise või ingel taevast kuulutaks mingit evangeeliumi selle asemel, mida meie oleme teile kuulutanud - see olgu neetud! Nagu me oleme teile juba ütelnud ja praegu ma ütlen jälle: Kui keegi kuulutab teile mingit evangeeliumi selle asemel, mis te olete vastu võtnud - see olgu neetud! Kas ma nüüd otsin toetust inimestelt või Jumalalt? Kas ma püüan meeldida inimestele? Sest kui ma veel tahaksin meeldida inimestele, siis ma ei oleks Kristuse sulane. Sest ma teatan teile, vennad, et evangeelium, mida ma olen kuulutanud, ei ole inimestelt, sest mina ei ole seda vastu võtnud ega õppinud inimeste käest, vaid Jeesuse Kristuse ilmutuse kaudu.

See on Jumala sõna.

Psalm Ps 111:1bc-2, 7-8, 9+10d

R: Jumal peab igavesti meeles oma lepingut.

Ma tänan Issandat kõigest südamest
õiglaste osaduses ja koguduses!
Suured on Issanda teod, uuritavad kõigile,
kellel neist on hea meel.

R: Jumal peab igavesti meeles oma lepingut.

Tema kätetööd on tõde ja õigus;
usaldatavad on kõik ta seadmised.
Need on toetatud ikka ja igavesti,
need on tehtud tões ja õiguses.

R: Jumal peab igavesti meeles oma lepingut.

Ta läkitas lunastuse oma rahvale,
ta kinnitas oma lepingu igaveseks,
püha ja kardetav on tema nimi;
tema kiitus kestab igavesti.

R: Jumal peab igavesti meeles oma lepingut.

Halleluuja Jh 14:23

Halleluuja: Kui keegi armastab mind, küll ta peab minu sõna,
ja minu Isa armastab teda ja me tuleme tema juurde. Halleluuja.

Evangeelium

Lugemine püha Luuka evangeeliumist : Lk 10:25-37

Sel ajal, üks seadusetundja tõusis püsti Jeesust kiusama ja küsis: „Õpetaja, mis ma pean tegema, et pärida igavest elu?” Aga Jeesus ütles talle: „Mis Seaduses on kirjutatud? Kuidas sa loed?” Tema vastas: „Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma jõuga ja kogu oma mõistusega, ning oma ligimest kui iseennast!” Siis Jeesus ütles talle: „Sa oled õigesti vastanud, tee nii, ja sa elad!” Tema aga, tahtes iseennast õigustada, küsis Jeesuselt: „Ja kes siis on mu ligimene?” Jeesus ütles kõnelust jätkates: „Üks inimene läks Jeruusalemmast alla Jeeriko poole ja sattus teeröövlite kätte. Kui need olid ta riided röövinud ja talle hoope andnud, läksid nad ära, jättes ta poolsurnuna maha. Juhtumisi tuli keegi preester sedasama teed, ja kui ta teda nägi, läks ta kaarega mööda. Nõndasamuti ka leviit, kui ta sattus sinna paika ja teda nägi, läks ringiga mööda. Aga sama teed tuli üks samaarlane. Kui ta jõudis temani ja teda nägi, hakkas tal hale ja ta astus ligi, sidus mehe haavad, valas nende peale õli ja veini, tõstis ta oma muula selga, viis öömajale ning kandis hoolt tema eest. Ja järgmisel hommikul võttis ta välja kaks teenarit, andis need peremehele ja ütles: „Kanna tema eest hoolt, ja kui sa midagi veel lisaks peaksid kulutama, selle maksan mina sulle tagasi tulles.” Kes neist kolmest oli sinu arvates ligimene inimesele, kes oli sattunud teeröövlite kätte?” Seadusetundja ütles: „See, kes tema peale halastas.” Jeesus ütles talle: „Siis mine ja tee sina nõndasamuti!”

See on Issanda sõna.

Kontakt

Apostellik Administratuur Eestis
Vene 18
10123 Tallinn
Kantselei tel 6446367
kantselei.ppk@gmail.com

TOETA KIRIKUT!
Toeta kirikut vastavalt oma võimalustele ja südametunnistusele.
Ülekanded võib teha:
Rooma-katoliku kiriku Peeter-Pauli kogudus
a/k EE022200001120059545

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search